Congcong Wu

Empty (3), ceramic sculpture, 9 x 9 x 16.5 cm, 2019.

Website: https://www.congcongwu.com

IG: @congcongwuart